Informació a la Ciutadania - Avís Legal

Detall dels aspectes legals relacionats amb les diferents aplicacions (M7APP) del Sistema Interterritorial "M7 Citizen Security" de Seguretat Ciutadana i Urbana:

Política de privacitat i protecció de dades

Els Ajuntaments, al costat de Guàrdia Urbana i Policies Locals (d'ara endavant Policies de Proximitat), en cooperació amb EINSMER SL, Empresa de Consultoria i Enginyeria creadora del "Sistema M7" de comunicació interterritorial (d'ara endavant EINSMER), es comprometen -de manera corresponsable- a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat que sigui requerit per al registre de les dades recollides.

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en Internet basant-se i respectant les següents normes:

 1. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
 2. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 3. El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 4. La Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

EINSMER i les policies de proximitat són corresponsables de la recollida, custòdia, tractament o gestió de les dades personals recollides a través de la M7APP del Sistema M7 de seguretat ciutadana i urbana.

Per la singularitat d'aquest Sistema de Cooperació Interterritorial i Ciutadana, totes dues parts són necessàries per a possibilitar la transferència d'informació interterritorial, per a aconseguir els objectius de protecció i seguretat de les persones usuàries. Les policies de proximitat són responsables del tractament de la informació recollida amb finalitats pròpies de la seva missió institucional envers la ciutadania. Per tant, totes dues parts són responsables del tractament de les dades. El Sistema M7 és la plataforma comuna.

Les seves funcions, tasques, objectius i mitjans del tractament es regulen mitjançant document privat conforme als articles 26 i, específicament el 29 del RGPD en referència a l'informe "Opinion 1/2010 on the concepts of controller and processor" que defineix, de manera extensa, les figures del Responsable i de l'Encarregat del Tractament i, a més, desenvolupa el cas dels “Responsables conjunts” necessària per a donar respostes i eficiència a la singularitat del Sistema M7.


Seu Social (Sistema M7Citizen Security) i contacte

El/la Delegat/a de Protecció de Dades (DPD) és el/la encarregat/a de vetllar per l'empleno de la normativa de protecció de dades a la qual es troben subjectes les aplicacions "M7APP". Les persones usuàries poden contactar amb el/la DPD designat/per el/la Responsable del tractament a través de:

Telèfon: +34 933.770.014

CAN CAMPRUBI (Torre dels Roses) situada a l'interior del Parc del Canal de la Infanta de Cornellà de Llobregat, 08940 Barcelona.

Email de contacte: Dataprotectionofficer@einsmer.com

La seu social en Can Camprubí, és el lloc principal de treball i cooperació de les diferents policies i territoris participants.


Registre de Dades de Caràcter Personal

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, els ajuntaments dels municipis participants en el Sistema "M7 Citizen Security" a través de EINSMER, responsable del sistema d'informació M7APP, en compliment del que es disposa en els art. 11 i 6 de la citada Llei orgànica, informa a totes les persones usuàries de les diferents aplicacions de comunicació "M7APP" que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent EINSMER, corresponsable del tractament.

Així mateix, de conformitat amb el que es preveu en el RGPD i la LOPD-GDD, tret que sigui aplicable l'excepció prevista en l'article 30.5 del RGPD, es manté un registre d'activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme per totes dues parts, i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.


Principis aplicables al tractament de les dades personals

Totes les dades sol·licitades en el procés de registre de les persones usuàries a través de l'aplicació de comunicació M7APP són facilitats de manera voluntària o, en el seu cas, amb consentiment del seu pare o mare, tutors o representants legals, sent necessaris per a la prestació dels diferents serveis que ofereix el Sistema M7. Per a garantir la qualitat del servei que esperen la persones usuàries és necessari facilitar la totalitat de les dades sol·licitades i la seva veracitat.

El tractament de les dades personals es regeix pels següents principis, recollits en l'article 5 del RGPD:

 1. Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 2. Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.
 3. Principi de minimització de dades: les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats.
 4. Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 5. Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 6. Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 7. Principi de responsabilitat proactiva: el/la Responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categoria de dades personals

Les categories de dades que es tracten en les Aplicacions "M7APP" són dades identificatives excepte en els casos expressats en aquesta, en els quals es tractaran categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD, per les raons recollides en l'apartat 2 lletra a) i c), sent necessari el consentiment explícit de les persones usuàries per al tractament d'aquestes dades de caràcter personal i amb l'única finalitat de protegir els interessos vitals de les persones.


Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment.

Les dades enviades per vostè a través de l'aplicació, són recollides per EINSMER. La instal·lació d'aquesta aplicación de seguretat ciutadana i urbana constitueix l'acceptació de la transferència de dades a les forces de seguretat estatals, cossos de policia municipal o local i ens locals.

EINSMER, com a corresponsable, es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de les persones usuàries per al tractament de les seves dades personals per a una o diferents finalitats específiques.

Les persones usuàries tindran dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo.

S'informarà amb claredat a les persones usuàries d'aquelles dades que tenen la consideració d'obligatoris o imprescindibles per a rebre el servei que sol·liciten o els ofereix les Aplicacions M7.


Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recaptats per les Aplicacions M7 i gestionats pel Sistema M7 de seguretat ciutadana i urbana, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos adquirits amb les persones usuàries, atendre una sol·licitud o consulta.

Les persones usuàries accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part de EINSMER amb les següents finalitats:

 1. Recepció i remissió interterritorial a les Policies de Proximitat, de les comunicacions realitzades per les persones usuàries segons si estan o no registrades. Aquesta comunicació pot realitzar-se davant una emergència (les predefinides en les aplicacions M7), incidències de la via publica o actes de denúncia. Aquesta informació s'enviarà de manera automàtica i es tractarà d'aquella definida prèviament en el procés de registre. També s'enviarà la seva posició, el recorregut balisa o desplaçament i les característiques de l'emergència o incidència.
 2. Realitzar estudis estadístics de caràcter analític per a la millora de la qualitat de vida de les persones, de la seguretat ciutadana i urbana.
 3. Remetre alertes i avisos de seguretat, en funció de les seves dades personals i dades de localització facilitats per les persones usuàries.
 4. Remissió interterritorial de comunicacions d'interès per a la seguretat ciutadana a través d'e-mail, notificacions  push, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar aquesta comunicació. Aquestes comunicacions estaran relacionades amb serveis oferts per EINSMER en cooperació amb els ajuntaments i els seus Policies de Proximitat amb competència en matèria de seguretat ciutadana, urbana i mobilitat, amb els quals EINSMER mantingués acord. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions seran realitzades per part de EINSMER -en cooperació amb els ajuntaments i els seus Policies de Proximitat- i sempre vinculats a la millora de la qualitat de vida de les persones, de la seva seguretat ciutadana i de l'entorn urbà.
 5. En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà les persones usuàries sobre la fi o fins específics del tractament a què es destinaran les dades personals; per tant, de l'ús o usos que es donarà a la informació recopilada

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament o fins que la persona usuària sol·liciti la seva eliminació.


Destinataris de les dades personals

El/la Responsable del tractament informa i garanteix expressament a les persones usuàries que les seves dades personals no seran cedits a tercers no pertanyents a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i forces de seguretat de la Unió Europea, sense haver recaptat de manera prèvia, el consentiment exprés, informat, i inequívoc dels titulars d'aquestes dades personals.

En cas que el/la Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional fora de l'àmbit de la Unió Europea, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà les persones usuàries sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades.


Dades personals de menors d'edat

Respectant el que s'estableix en els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita pel Sistema M7 de seguretat ciutadana i urbana. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest solo es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l'hagin autoritzat.


Secret i seguretat de les dades personals

EINSMER -en cooperació amb els territoris que participen en el Sistema M7- es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades així com per a garantir que ha comprovat l'edat del menor i l'autenticitat del consentiment prestat en el seu cas, pels pares, tutors o representants legals en cooperació amb les Administracions locals i els seus Policies de Proximitat.

No obstant això, pel fet que EINSMER no pot garantir la integritat d'internet ni l'absència total d'actors maliciosos o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, EINSMER es compromet a comunicar a les persones usuàries, sense dilació indeguda, quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s'estableix en l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractats com a confidencials pel corresponsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Aquesta informació no la recullen els municipis adherits al Sistema M7. Exclusivament seran visibles pels Cossos i Forces de Seguretat, amb l'única finalitat d'augmentar l'eficiència en cas d'una emergència.


Drets derivats del tractament de les dades personals

Les persones usuàries de les Aplicacions M7 podran exercir, enfront del corresponsable del tractament, els següents drets reconeguts en el RGPD:

 1. Dret d'accés: És el dret de les persones usuàries a obtenir confirmació de si EINSMER està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que EINSMER hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d'aquests.
 2. Dret de rectificació: És el dret les persones usuàries al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.
 3. Dret de supressió: És el dret les persones usuàries, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; o que hagin retirat el seu consentiment al tractament i aquestes no comptin amb una altra base legal; que s'oposin al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per a continuar amb aquest; que les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; que les dades personals s’hagin de suprimir en compliment d'una obligació legal; o que les dades personals hagin estat obtinguts producte d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el corresponsable del tractament - tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació- haurà d'adoptar mesures raonables per a informar les persones responsables que estiguin tractant tals dades, de la sol·licitud de les persones interessades a suprimir qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 4. Dret a la limitació del tractament: És el dret de les persones usuàries a limitar el tractament de les seves dades personals. Pel que tenen dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l'exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el corresponsable del tractament ja no necessiti les dades personals, persones usuàries el necessitin per a fer reclamacions; i quan les persones usuàries s'hagin oposat al tractament.
 5. Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, les persones usuàries tindran dret a rebre del/la corresponsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre corresponsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el/la corresponsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre o una altra corresponsable.
 6. Dret d'oposició: És el dret de les persones usuàries al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part d’EINSMER.
 7. Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent tret que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, les persones usuàries podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al/la corresponsable del tractament especificant:

 1. Nom, cognoms i còpia del DNI per a persones ciutadanes espanyoles o document oficial vàlid a la Unió Europea que acrediti la seva identificació personal. En els casos en què s'admeti la representació serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a la persona usuària, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 2. Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 3. Domicili a efecte de notificacions.
 4. Data i signatura del sol·licitant.
 5. Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

CAN CAMPRUBI (Torre dels Roses) situada a l'interior del Parc del Canal de la Infanta de Cornellà de Llobregat, 08940 Barcelona.

Email de contacte: Dataprotectionofficer@einsmer.com


Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de EINSMER, i que per tant no són operats per ella. Els titulars d'aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.


Reclamacions davant l'autoritat de control

En cas que les persones usuàries considerin que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s'estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l'Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

És necessari que les persones usuàries hagin llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el corresponsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús de la M7APP implicarà l'acceptació de la Política de Privacitat d'aquesta.

EINSMER es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privacitat seran notificats de manera explícita a les persones usuàries.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada el dia 06 d'abril de 2020 per a adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).


Dades personals i d'ubicació recollits


Per què necessitem permisos de localització (ubicació) i permís de localització en segon pla?

La geolocalització de la ubicació de les les persones usuàries no serà possible sense el seu consentiment. La seva geolocalització només pot activar-se quan envien una emergència o incidència des de la M7APP o quan -si estan inscrites a protocol especials- sol·liciten la cerca d'una persona a les policies de proximitat. Recordant que, les persones usuàries que no estiguin correctament registrades -i validades- no podran enviar una missatge d'emergència predeterminat a les policies de proximitat.

En moments crítics, la geolocalització de les persones usuàries pot ser vital per a la seva seguretat i de terceres persones. Aquesta geolocalització només es produeix amb l'exprés consentiment de les persones usuàries.

Els casos en els quals les policies de proximitat requereixen la ubicació de les persones usuàries són:

En aquests casos, el Sistema M7 enviarà una balisa de posició constantment des del dispositiu mòbil intel·ligent.


Quan s'envia una incidència...

Quan es comunica una incidència -rang diferent de tractament a les emergències- el SistemaM7 la geolocalitzarà. Però també, les persones usuàries podran seleccionar la ubicació d'aquesta incidència manualment. En aquests casos no és necessari enviar la localització, de les persones usuàries, en segon pla.


En els casos en què, les persones usuàries, enviïn una alerta preventiva

És un tipus d'alerta que recull la ubicació en segon pla des que les persones usuàries la inicien, fins que la finalitzen. Les persones usuàries decideixen la seva durada i el destí de l'alerta en el supòsit de no arribar a temps per a cancel·lar el seu enviament.

Si finalitzat el temps programat perquè l'Alerta s'activi; si no pels motius que siguin, no es cancel·la l'enviament de l'alerta preventiva, la informació de la localització de les persones usuàries serà enviada als destins o persones destinatàries que prèviament han estat programats:


Sobre el Protocol de Localització de Persones Vulnerables (PLPV)

Aquest procediment (Protocol)  està pensada per a facilitar la localització de persones en situació de vulnerabilitat. Qualsevol de nosaltres pot trobés en aquesta situació sigui puntual o permanent.

Pot tractar-se de persones amb una determinada incapacitat, menors tutoritzats, professionals en una situació de risc, cooperants en accions internacionals, voluntaris de grups de risc, etc...

Aquesta manera només es pot activar prèvia sol·licitud a les administracions locals o policies de proximitat i per:


Sobre la funció "Agent Mode"

L’ “Agent Mode és d'ús exclusiu per als agents de policia i professionals de la seguretat. Aquesta manera permet a agents de policia enviar la seva localització en segon pla de manera constant i planificar actuacions policials.

Al costat de les dades de latitud i longitud es recullen altres dades vitals per a identificar a l'usuari i opcionals (prèviament indicats en el registre) si les persones poden necessitar serveis especials tant mèdics com policials.

Tornem a recordar que les dades de registre pertanyen als propis usuaris del Sistema M7. La finalitat del seu ús és, exclusivament, la de millorar la seguretat individual i col·lectiva de les persones, així com la qualitat de vida en les nostres ciutats. Les teves dades seran transferides només amb l’enviament d’una incidència o emergència sent tractades amb rigor i corresponsabilitat.

Es transfereixen entre territoris només quan és imprescindible i per a atendre l'emergència d'una persona que lliurement la sol·licita.

El Sistema M7 garanteix la màxima seguretat en la seva custòdia, el rigor en el seu ús i la no comercialització d'una informació d'aquesta naturalesa. La custòdia d'aquesta informació permet la transferència interterritorial d'aquesta informació amb l'única missió d'ajudar a les persones en situacions crítiques o d'emergència, sigui com sigui la seva condició.


Permisos especials de l'aplicació

Els serveis anteriorment descrits requereixen permisos especials que s'indiquen a continuació i que les persones usuàries haurà d'acceptar per a permetre que Policia de proximitat pugui gestionar les seves sol·licituds d'ajuda, informació o assistència.

Els permisos d'ubicació sol·licitats per al funcionament del servei són:


FINI LOCATION: Localització precisa, per a obtenir la localització el més precisa possible en el cas que les persones usuàries sol·licitin ajuda.

COARSE LOCATION: Localització no precisa, per a situar les persones usuàries de manera aproximada si no es pot localitzar de manera precisa.

BACKGROUND LOCATION: Localització en segon pla, quan l'aplicació no és visible, en els casos de sol·licitud d'emergències.


Sobre el Registre de les persones usuàries, el seu compte i la seva contrasenya

No ha de revelar la informació que figura en el seu compte a terceres persones. Tant per la seva seguretat com la del nostre propi procediment de seguretat. Per tant, serà responsable de totes les accions que tinguin lloc a conseqüència de l'accés a informació mitjançant la seva identificació. Tindrem dret a desactivar el seu compte parcial o totalment si considerem que incompleix les condicions d'ús que hem establert.

En el cas que vostè sospiti o conegui veritablement que una altra persona suplanta la seva identitat ha de restablir immediatament les mesures de seguretat pertinents.


Termes i condicions generals d'ús

EINSMER SL, d'ara endavant EINSMER, és una companyia registrada a Espanya amb CIF B61808127 i domicili social a la Torre modernista denominada CAN CAMPRUBI o Torre dels Roses situada a l'interior del Parc del Canal de la Infanta de Cornellà de Llobregat, 08940 Barcelona. És responsable de creació i desenvolupament del Sistema M7 de seguretat ciutadana i urbana i de les Aplicacions M7 (d'ara endavant, també M7 Citizen Security), la finalitat principal de les quals és millorar i facilitar l'accés a determinats serveis públics de seguretat ciutadana, urbana i de mobilitat, de manera que qualsevol persona, amb independència del seu idioma, origen o capacitats auditives o vocals pugui comunicar a les Policies de Proximitat una emergència, informació, dada o notícia sobre un acte delictiu o incidència de seguretat relativa a la seva integritat, la de tercers o del seu entorn urbà, en la qual es consideri víctima o testimoni.

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i la utilització de les Aplicacions M7.

EINSMER es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de les Aplicacions M7 i dels Continguts i Serveis que en elles puguin estar incorporats. Les persones usuàries reconeixen i accepten que en qualsevol moment EINSMER pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en les aplicacions M7 (M7APP) o l'accés a aquests.

L'accés i/o ús de les Aplicacions M7 és totalment voluntari i atribueix a qui ho realitza la condició de persona usuària.

Totes les persones usuàries accepten, des del mateix moment en el qual accedeix a les Aplicacions M7, sense cap mena de reserva, el contingut de les presents instruccions i requisits, així com en el seu cas, les condicions o instruccions particulars que puguin complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit. En conseqüència, les persones usuàries hauran de llegir detingudament totes les condicions abans de l'accés i de la utilització de qualsevol servei del Sistema M7 sota la seva sencera responsabilitat.

L'accés a les Aplicacions M7 per les persones usuàries té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que les persones usuàries hagin de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d'això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que haguessin contractat les persones usuàries.

Les Aplicacions M7 estan dirigides a qualsevol persona amb residència permanent o temporal a Espanya. EINSMER no assegura que les Aplicacions M7 compleixin amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si les persones usuàries resideixen o té el seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar per la M7APP ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d'assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint EINSMER cap responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.


Accés i ús

EINSMER informa que tant l'accés com l'ús de les Aplicacions M7 i tots els subdominis i directoris inclosos sota aquests, així com els Serveis o Continguts que a través d'elles es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest document.

EINSMER farà tot el possible pel bon funcionament de les Aplicacions M7, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a les Aplicacions M7 no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d'error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir a través de M7APP, estigui lliure d'error o causi un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) les persones usuàries. En cap cas EINSMER serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús les Aplicacions M7, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus, entre altres causes.


EINSMER tampoc es fa responsable dels danys que es poguessin ocasionar  als usuaris per un ús inadequat de les Aplicacions M7. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

Si les consideracions detallades en aquest document no són de la seva conformitat, preguem no faci ús de les Aplicacions M7. Qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text. En correspondència amb el que es disposa en l'article 3 de la LPAC, l'article 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, on es regula el consentiment per al tractament de dades de menors d'edat, no podran accedir al Sistema M7 els menors de 14 anys sense el consentiment i l'assistència del pare, mare, tutors o representants legals.


Modificacions del seu contingut

EINSMER es reserva el dret a, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, fer canvis en el Sistema M7 a fi de modificar, corregir, actualitzar, afegir o eliminar algun dels seus continguts, estructura, disseny, serveis o condicions d'accés.

EINSMER realitza totes les accions necessàries per a evitar errors i/o alteracions que impedeixin el correcte ús del servei i en cas de produir-se, de reparar-los o actualitzar-los al més aviat possible, no podent garantir la seva inexistència, ni que la totalitat del contingut de la informació subministrada es trobi permanentment actualitzat.

Les informacions i serveis que ofereix s'actualitzen periòdicament. Pel fet que l'actualització de la informació no és immediata, és necessari que comprovi la seva vigència i exactitud.

Les condicions i termes que es recullen en el present document poden variar sense notificació o comunicació prèvies, per la qual cosa li convidem que els revisi quan visiti de nou les Aplicacions M7.


Responsabilitat de les persones usuàries

Les persones usuàries s'obliguen a utilitzar els serveis i continguts que li proporciona el Sistema M7 conforme a la legislació vigent i als principis de bona fe i usos acceptats i a no contravenir amb la seva actuació a través de tots dos la seguretat pública. Per tant, queda prohibit tot ús amb finalitats il·lícits o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar i/o sobrecarregar, de qualsevol forma, la utilització i normal funcionament de les Aplicacions M7, o bé, que directament o indirectament atemptin contra aquest o contra qualsevol tercer. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 1. Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per les Aplicacions M7 sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les Aplicacions M7.
 2. La veracitat i licitud de les informacions aportades per les persones usuàries en els formularis estesos per EINSMER per a l'accés a uns certs Continguts o Serveis oferts per les Aplicacions M7. En tot cas, l'usuari notificarà de manera immediata a EINSMER sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.
 3. Sobre el Registre, compte i la seva contrasenya: Les persones usuàries, no ha de revelar la informació que figura en el seu compte a terceres persones. Tant per la seva seguretat com la del nostre propi procediment de seguretat. Per tant, serà responsable de totes les accions que tinguin lloc a conseqüència de l'accés a informació mitjançant la seva identificació. Tindrem dret a desactivar el seu compte parcial o totalment si considerem que incompleix les condicions d'ús que hem establert.
 4. En el cas que vostè sospiti o conegui veritablement que una altra persona suplanta la seva identitat ha de restablir immediatament les mesures de seguretat pertinents.

EINSMER es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la Llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts de les Aplicacions M7 excepte autorització prèvia dels seus titulars o quan així resulti permès per la Llei.

Està prohibit respecte dels continguts abans detallats, qualsevol utilització comercial o publicitària, diferent de l’estricament permesa, en el seu cas, i la vulneració, en general, de qualsevol dret derivat d'aquests.

Les persones usuàries seran les úniques responsables per l'ús de les Aplicacions M7 i pel compliment d'aquestes condicions generals íntegrament. En conseqüència, l'usuari s'obliga a custodiar i no divulgar, amb el caràcter d'informació pròpia personal, quan les tingués, les seves claus d'accés, contrasenyes o dades similars assignades per a accedir a qualsevol servei. Serà responsable directament o indirectament de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa derivats del mal ús realitzat per si o per tercers, considerant-se aquest el produït a conseqüència de la seva negligència, responent de tots els danys i perjudicis, així com dels quals puguin sofrir les Aplicacions M7, el seu òrgan responsable i els òrgans o unitats gestores.

Qualsevol infracció d'aquestes condicions generals pot donar lloc a l'exercici de qualssevol accions judicials o extrajudicials que corresponguin contra l'usuari.

Política d'enllaços

Les condicions que hauran de complir les persones usuàries que vulguin establir un enllaç entre el seu lloc web i/o la seva Aplicació Mòbil (App) amb les Aplicacions M7 són les següents:

 1. L'enllaç es permet exclusivament en les condicions aquí previstes.
 2. En cap cas es podrà donar a entendre que EINSMER autoritza l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis o continguts oferts per la Web/App des de la qual es produeix l'enllaç.
 3. No es podran realitzar manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i serveis les Aplicacions M7.
 4. Es prohibeix explícitament la creació de qualsevol mena de browser o border environment sobre les pàgines tant del lloc web com de l'Aplicació de comunicació.
 5. No es podran incloure continguts contraris als drets de tercers, ni contraris a la moral i els bons costums acceptats, ni continguts o informacions il·lícites, en la pàgina web des de la qual s'estableixi l'enllaç.
 6. L'existència d'un enllaç entre una Pàgina Web i/o App i les Aplicacions M7 no implica l'existència de relacions entre EINSMER i el propietari d'aquestes, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts i serveis.

S'informa que les Aplicacions M7 pot posar a la disposició de les persones usuàries mitjans d'enllaç (com, entre altres, links, baners, botons), directoris i motors de cerca que permeten a les persones usuàries accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per Ajuntaments i Policies de Proximitat.

La instal·lació d'aquests enllaços en les Aplicacions M7 té per objecte facilitar a les persones usuàries la cerca i accés a la informació disponible en Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d'aquests.

EINSMER no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

EINSMER en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits situats enllaçats.

EINSMER no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per EINSMER i que siguin enllaçats en les Aplicacions M7.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

EINSMER no garanteix ni es fa responsable, en cap cas, dels següents fets i continguts, ni de qualssevol danys i perjudicis que poguessin, en el seu cas, derivar-se d'aquests:

 1. Falta de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i efectiu funcionament de les Aplicacions M7 i/o dels seus serveis i actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinència, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, qualsevol que sigui la causa, i les dificultats o problemes tècnics o d'una altra naturalesa en els quals tinguin el seu origen aquests fets.
 2. La transmissió o/i existència de virus, altres elements o programes lesius per a l'equip de les persones usuàries que poguessin afectar-les, a conseqüència de l'accés, ús o examen del lloc, o produïssin alteracions en els seus documents electrònics o fitxers.
 3. De l'ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d'un tercer o contrari al contingut d'aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment admesos o a la seguretat pública, de les Aplicacions M7, dels seus serveis i continguts, per les persones usuàries.
 4. De les vulneracions o infraccions que tercers realitzin de les lleis, usos o costums vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contractuals, drets d'intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre altres, de tercers.
 5. Vicis o defectes dels continguts i/o serveis als quals s'accedeixi a través de les Aplicacions M7.
 6. Per la recepció, emmagatzematge, obtenció, difusió o transmissió per part de les persones usuàries, dels continguts de les Aplicacions M7.
 7. Pel coneixement de qualsevol informació que poguessin posseir o utilitzar terceres persones no autoritzades de les característiques i circumstàncies de l'ús dels continguts i serveis de les Aplicacions M7 per les persones usuàries.

En la màxima mesura permesa per la llei aplicable l'ús dels Serveis i de qualsevol contingut posat a disposició està sota el seu propi risc i excloem totes les condicions, garanties, representacions o altres termes que puguin aplicar-se als serveis, ja sigui expressa o implícitament. No serem responsables davant vostè de la pèrdua o mal que sorgeixi en relació a l'ús que vostè vulgui fer dels serveis que ofereixen les Aplicacions M7. En el cas que vostè sigui portador de serveis amb finalitats comercials, no acceptarem cap responsabilitat per qualsevol pèrdua directa o indirecta en la seva activitat empresarial.


Cap d'aquestes condicions d'ús limita o exclou els seus drets legals com a consumidor o de la nostra responsabilitat derivada de la nostra pròpia negligència.


Reclamacions

No dubti a reclamar i posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant adreça o correu electrònic:

CAN CAMPRUBI o Torre dels Roses situada a l'interior del Parc del Canal de la Infanta Carlota de Cornellà de Llobregat, 08940 Barcelona.

Email de contacte: Dataprotectionofficer@einsmer.com

Tret que s'indiqui expressament el contrari, aquestes condicions d'ús reflecteixen l'acord complet entre vostè i nosaltres en relació a l'ús dels serveis de les Aplicacions M7. A més substitueixen qualsevol possible acord verbal o compromís anterior entre totes dues parts.

Nosaltres podem cedir, subcontractar o transferir qualsevol de tots els nostres drets i obligacions a qualsevol organisme sempre que no afecti materialment els seus drets reflectits en aquestes condicions d'ús. Vostè, no podrà cedir o transferir les seves obligacions segons aquestes mateixes condicions a ningú més tret que ho acordi primer amb nosaltres per escrit. No actuar en un moment donat contra vostè, no ens impedirà fer-lo posteriorment.

Aquestes condicions d'ús es regeixen pel dret estatal i internacional i els canvis en aquestes condicions sempre li seran comunicats. Si us plau, davant cap mena de dubte contacti amb nosaltres en l'adreça de correu indicada anteriorment.

Danys i perjudicis

L'accés a les Aplicacions M7, així com l'ús que pugui fer-se de la informació que aquest conté, són d'exclusiva responsabilitat de les persones usuàries.

EINSMER no es responsabilitzarà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús d'informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a les quals hagi de sotmetre's l'estricte exercici de les seves competències. Tampoc pot garantir que l'accés no es vegi interromput o que el contingut o programari al qual es pugui accedir estigui lliure d'error.

Aquest òrgan no es fa responsable dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a les persones usuàries per la utilització de les informacions contingudes en les Aplicacions M7 en relació amb l'adopció de decisions sobre el inici, tramitació o resolució de procediments administratius o judicials.

A fi de no causar efectes indesitjats, tals informacions han de ser contrastades amb les Unitats, Centres o Organismes competents. En el cas que hi hagi contradicció entre la informació proporcionada a través de les Aplicacions M7 i la mostrada per les Unitats, Centres o Organismes competents, prevaldrà en tot cas la segona. A més, EINSMER no es fa responsable, en cap cas, de les conseqüències que poguessin derivar-se de la utilització per l'usuari d'una informació proporcionada per les Aplicacions M7 que resultés errònia.

En qualsevol cas, la informació i continguts de la M7APP no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre la informació i continguts oferts per l'òrgan competent i la publicació electrònica que tingui lloc en las Aplicacions M7.

Continuïtat en la prestació del servei

D'acord amb el que es disposa en la LPAC i en l'article 11 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, quan un òrgan competent hagués ordenat, en exercici de les competències que legalment tingui atribuïdes, que s'interrompi la prestació d'un servei de la societat de la informació o la retirada de determinats continguts provinents de prestadors establerts a Espanya, i per a això anés necessària la col·laboració dels prestadors de serveis d'intermediació, aquest òrgan podrà ordenar als citats prestadors que suspenguin el corresponent servei d'intermediació utilitzat per a la provisió del servei de la societat de la informació o dels continguts la interrupció o la retirada dels quals hagin estat ordenats respectivament.

Per la seva part d'acord amb el que es disposa en la pròpia LPAC i en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (d'ara endavant LRJSP), que en el seu art. 34 apartat primer s'estableix que no seran indemnitzables els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s'haguessin pogut preveure o evitar segons l'estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de producció d'aquells, tot això sense perjudici de les prestacions assistencials o econòmiques que les lleis puguin establir per a aquests casos.

Falsa denúncia

Mitjançant aquest document també es posa en el seu coneixement que els articles 456 i 457 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal castiguen amb penes de presó o multa als quals amb coneixement de la seva falsedat o temerari menyspreu cap a la veritat, imputessin a alguna persona fets que, de ser certs, constituirien infracció penal, si aquesta imputació es fes davant funcionari judicial o administratiu que tingui el deure de procedir al seu esbrinament, així com als quals davant aquests funcionaris simulés ser responsable o víctima d'una infracció penal o denunciés una inexistent.

Se l'informa igualment que la persona que ha estat denunciada falsament podrà, al seu torn, denunciar o querellar-se per injúries o calúmnies contra el qual va formular la falsa denúncia.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del Sistema M7 de Seguretat Ciutadana i Urbana (També M7 Citizen Security), de les Aplicacions M7, el seu disseny gràfic i els codis que conté, són titularitat de EINSMER, tret que s'indiqui una altra diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres, tret que sigui per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual d'aquests. Tots els signes i marques distintius de qualsevol classe continguts en les Aplicacions M7 estan protegits i reservats per la Llei.

La ubicació no autoritzada de la informació continguda en les Aplicacions M7, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del titular, podran donar lloc a l'exercici de les accions legals corresponents, i en el seu cas, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

Termes del servei

Mitjançant aquesta aplicació de comunicació l'usuari podrà avisar a les Policies de Proximitat d'aquelles situacions d'inseguretat o emergència compresa en les situacions predefinides en el Sistema M7 de seguretat ciutadana i urbana.

L'avís es processarà i es lliurarà a les Policies de Proximitat que competeixi en la zona que l'usuari es trobi. Aquest rebrà notificacions dels canvis d'estat que sofreixi el que ha enviat.

A la Policia de Proximitat que competeixi l'atenció d'aquest, se li lliurarà la informació personal i de caràcter sanitari que les persones usuàries han facilitat voluntàriament per a una millor prestació del servei, a més de la ubicació del dispositiu mòbil intel·ligent des del qual es generi l'alerta, si aquest servei es troba disponible i els fitxers multimèdia que l'usuari hagi aportat a l'alerta.

Igualment, per part de la Policia de Proximitat competent es podrà contactar amb la persona que les persones usuàries han designat com a persona de contacte, en cas de necessitat per a la resolució del supòsit.

Es tracta d'un canal més d'atenció, tenint l'usuari la possibilitat de continuar utilitzant els canals habituals en la forma que ho feia fins al moment.

A més les Aplicacions M7 incorporen les següents funcionalitats:

 1. Enviament de fotos i vídeos: les persones usuàries registrades podran remetre des dels seus dispositius mòbils intel·ligents directament a Policia de Proximitat, fotos i vídeos associats a una alerta emesa. Aquests elements multimèdia podran ser incorporats a les actuacions policials i administratives.
 2. Procediment de balisa: Quan una persones usuàries enviï una alerta a través de la M7APP, aquest tindrà l'opció que l'aplicació mòbil enviï la seva posició de manera periòdica durant el temps que estigui activa dita alerta. Per a això, l'usuari haurà d'habilitar expressament aquesta opció en el moment d'enviar l'alerta. Per a poder activar l'opció de seguiment d'alertes actives, les persones usuàries hauran d'habilitar els serveis d'ubicació en l'aplicació M7APP dins del seu dispositiu mòbil intel·ligent.
 3. Alerta preventiva: La M7APP permet que la posició d'un usuari (protegit) sigui remesa a un tercer, que pot ser un altre usuari registrat en la M7APP que compti amb l'aplicació instal·lada en el seu dispositiu mòbil intel·ligent o bé una entitat pública encarregada de la protecció de la seguretat ciutadana. En cas que un usuari seleccioni un destinatari, haurà d'indicar l'usuari vinculat d'aquell contacte triat per a exercir la funció de receptor de la seva ubicació.
 4. Notificacions push: Aquesta funció permet enviar, per part Ajuntament o Policia de Proximitat un missatge a totes les persones usuàries de la M7APP que es trobin dins d'una zona concreta. Quan una persona usuària accedeix a una zona on està activat l'enviament d'un avís amb ubicació, rebrà en el seu telèfon mòbil una notificació de M7APP. Per a llegir el missatge complet, el ciutadà haurà d'accedir a l'aplicació i disposar dels serveis d'ubicació activats..
 5. Botó SOS o Emergència: Es tracta d'una funcionalitat dirigida a la protecció de col·lectius en situació de risc. Els membres d'aquests col·lectius podran afegir el "widget" de la M7APP a la pantalla d'inici de la seva terminal mòbil de manera que el seu accés i ús sigui el més fàcil i senzill possible. En cas de necessitat davant una situació de risc, les persones usuàries només han de prémer sobre el botó/widget i automàticament de forma desatesa i discreta, el sistema remetrà una emergència a la Policia de Proximitat corresponent a la població on es trobi.

Ús de cookies i del fitxer d'activitat

L'accés a les Aplicacions M7 pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de les persones usuàries durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb persones usuàries i el seu ordinador personal, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de les persones usuàries.

Mitjançant l'ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per les persones usuàries amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S'utilitzen també per a mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades. Les persones usuàries té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Per a utilitzar el lloc web, no resulta necessari que les persones usuàries permetin la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web.

Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de les persones usuàries. Aquest consentiment serà comunicat, sobre la base d'una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, amovible i documentat.


Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són enviades a l'ordinador personal o dispositiu mòbil intel·ligent de les persones usuàries i gestionades exclusivament per EINSMER per al millor funcionament de les Aplicacions M7. La informació que es recapta s'empra per a millorar la qualitat de les Aplicacions M7 i el seu Contingut i la seva experiència com a persones usuàries. Aquestes cookies permeten reconèixer a les persones usuàries com a visitant recurrent de les Aplicacions M7 i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s'ajustin a les seves preferències. La(s) entitat(és) encarregada(s) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que l'exigeixi la Llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.


Cookies de xarxes socials

les Aplicacions M7 incorporen plugins de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir del Lloc web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials es poden emmagatzemar en el navegador de les persones usuàries. Els titulars d'aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. Les persones usuàries ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i, en el seu cas, del tractament de les seves dades personals. únicament a títol informatiu s'indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de cookies:


Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

Les persones usuàries pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies –totalment o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mòbil intel·ligent mitjançant la configuració del seu navegador. En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. En conseqüència, les persones usuàries ha d'acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l'ús de cookies –totalment o parcialment- podrà continuar usant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d'algunes de les prestacions d'aquest.


Canvis en la Política de Cookies

És possible que la Política de Cookies de M7APP canviï o s'actualitzi, per això és recomanable que les persones usuàries revisin aquesta política cada vegada que accedeixi al Lloc web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per a què usem les cookies.

Adreces IP

Els servidors del Sistema M7 podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per les persones usuàries. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador personal o dispositiu mòbil intel·ligent quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

Seguretat

Les Aplicacions M7 utilitzen tècniques de seguretat de la informació acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquests fins, les persones usuàries accepten que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, tot procés que comporti la introducció de dades de caràcter personal, amb esment especial si són de nivell alt (violència de gènere, estat de salut, lesions,...) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (SSL, TLS...), de tal forma que cap tercer no autoritzat tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

  EINSMER M7