Informació a la Ciutadania - Avís Legal


Detall dels aspectes legals relacionats amb les diferents aplicacions (M7APP) del Sistema Interterritorial "M7 Citizen Security" de Seguretat Ciutadana i Urbana:

M7 Citizen Security
M7 L'Hospitalet (Seguretat Ciutadana - L`H)
M7 Cornellà (Seguretat Ciutadana - Cornellà)
M7 Sant Boi (Sant Boi Seguretat Ciutadana)
M7 Castelldefels (Castelldefels Seguretat)
M7 Sant Vicenç edls Horts (Sant Vicenç Horts Seguretat)
M7 Vic (Seguretat Ciutadana - Vic)
M7 Santa Coloma de Gramenet(Seguretat Ciutadana Sta Coloma)
M7 El Prat (Seguretat Ciutadana - El Prat)
M7 Esplugues (Seguretat Ciutadana - Esplugues)
M7 Gavà (Seguretat Ciutadana - Gavà)
M7 Sant Just Desvern (Seguretat Ciutadana - Sant Just)
M7 Sant Feliu (Seguretat Ciutadana - Sant Feliu)
M7 Desktop

Política de privacitat i protecció de dades

Els territoris participants, les seves administracions públiques, cossos i forces de seguretat i de gestió de l'emergència; les institucions i organitzacions públiques i privades participants en la cooperació per al desplegament del Sistema M7 Interterritorial de Seguretat Ciutadana i Urbana en col·laboració amb EINSMER SL, Empresa de Consultoria i Enginyeria creadora del Sistema de cooperació interterritorial proposat, s'comprometen a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per al registre i custòdia de les dades recollides.

Einsmer és exclusivament responsable de les dades identificades com a "Dades opcionals", per tant, no obligatòries, que lliurement fan saber les persones usuaris. Les Dades opcionals tenen com a missió complementar la informació que, per diferents motius i circumstàncies, no recullen per igual el conjunt de Territoris i Institucions participants i que, no obstant això, poden resultar vitals en una situació d'emergència o d'assistència i ajuda a tercers, institucions o territoris.

Els territoris, organismes i institucions que participen en la implementació, escalabilitat del Sistema M7 com a canal de comunicació entre ells i les persones usuaris del Sistema M7 són responsables de decidir exclusivament, per tant, de determinar les finalitats i mitjans per al seu tractament, encarregant a Einsmer el seu tractament conforme a la llei vigent per a cada responsable.

Einsmer, des d'una visió global i interterritorial, estableix i coordina la posada en marxa de comissions de treball orientades a adoptar les millors mesures tècniques i organitzatives necessàries perquè el tractament s'adapti a les exigències del RGPD.

Einsmer actua com a organització dinamitzadora i promotora d'una resposta interterritorial basada en l'empoderament i corresponsabilitat de les persones en la gestió de la seguretat de les nostres ciutats en cooperació amb les persones i organitzacions professionals i expertes en la gestió de la seguretat i l'emergència, ja siguin aquestes de naturalesa privada o pública en cada cas.

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet basant-se i respectant les següents normes:

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).
Els Territoris i organitzacions adherides al Sistema M7 són responsables de la recollida, custòdia, tractament o gestió de les dades personals recollides a través de les diferents M7APP del Sistema M7 Interterritorial de seguretat ciutadana i urbana.

Per la singularitat d'aquest Sistema de Cooperació Interterritorial i Ciutadana, ambdues parts són necessàries per possibilitar la transferència d'informació interterritorial, per aconseguir els objectius de protecció i seguretat de les persones usuaris. Les policies de proximitat són responsables del tractament de la informació recollida amb finalitats pròpies de la seva missió institucional cap a la ciutadania. Per tant, ambdues parts són responsables del tractament de les dades. El Sistema M7 és la plataforma comuna.

Les seves funcions, tasques, objectius i mitjans del tractament es regulen mitjançant document privat conforme als articles 26 i, específicament, el 29 del RGPD en referència a l'informe "Opinió 1/2010 sobre els conceptes de responsable i encarregat del tractament" que defineix, de forma extensa, les figures del Responsable i de l'Encarregat del Tractament i, a més, desenvolupa el cas dels "Responsables conjunts" necessària per donar respostes i eficiència a la singularitat del Sistema M7. Einsmer actua com a element connectant i dinamitzador entre totes les parts participants i en qualsevol dels casos, excepte en aquella informació que especifica a les persones usuaris que recull en nom propi, sempre exerceix el Rol d'Encarregat del Tractament.

Sede Social (Sistema M7 Citizen Security) i contacte
El/la Delegat/da de Protecció de Dades (DPD) és el/la encarregat/da de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a la qual es troben sotmeses les aplicacions "M7APP". Les persones usuaris poden contactar amb el/la DPD designat/da pel/la Responsable del tractament a través de:
Telèfon: +34 933.770.014
CAN CAMPRUBI (Torre de les Roses) situada a l'interior del Parc del Canal de la Infanta de Cornellà de Llobregat, 08940 Barcelona.
Email de contacte: DataProtectionOfficer@einsmer.com
La seu social a Can Camprubí és el lloc principal de treball i cooperació de les diferents policies i territoris participants.

Registre de Dades de Caràcter Personal

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les organitzacions, institucions i els ajuntaments dels municipis participants en el Sistema "M7 Citizen Security" a través de EINSMER, responsable del sistema M7, en compliment de l'art. 11 i 6 de la citada Llei Orgànica, informa a totes les persones usuaris de les diferents aplicacions de comunicació "M7APP" que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l'Agència de Protecció de Dades, essent EINSMER responsable del seu tractament.

Així mateix, d'acord amb el previst en el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui d'aplicació l'excepció prevista en l'article 30.5 del RGPD, es manté un registre d'activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament realitzades per ambdues parts, i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

Totes les dades sol·licitades en el procés de registre de les persones usuaris a través de l'aplicació de comunicació M7APP es faciliten de forma voluntària o, si escau, amb el consentiment del seu pare o mare, tutors o representants legals, sent necessàries per a la prestació dels diferents serveis que ofereix el Sistema M7. Per garantir la qualitat del servei que esperen les persones usuaris, és necessari facilitar la totalitat de les dades sol·licitades i la seva veracitat.

El tractament de les dades personals es regeix pels següents principis, recollits a l'article 5 del RGPD:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.
Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantenides de manera que es permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
Principi de responsabilitat proactiva: el/la Responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categoria de dades personals

Les categories de dades que es tracten a les Aplicacions "M7APP" són dades identificatives llevat en els casos expressats en la mateixa, en els quals es tractaran categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD, per les raons recollides en l'apartat 2 lletres a) i c), sent necessària l'obtenció del consentiment explícit de les persones usuaris per al tractament d'aquestes dades de caràcter personal i amb l'única finalitat de protegir els interessos vitals de les persones.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment exprés.

Les dades enviades per vostè a través de l'aplicació són recollides pels responsables. La instal·lació d'aquesta aplicació de seguretat ciutadana i urbana constitueix l'acceptació de la transferència de dades a les forces de seguretat estatals, cossos de policia municipal o local i altres institucions i organitzacions adherides al Sistema M7 Interterritorial de Seguretat Ciutadana i Urbana que conformen en cada moment la xarxa de cooperació.

EINSMER s'obliga a obtenir el consentiment exprés i verificable de les persones usuàries per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

Les persones usuàries tindran dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo.

Es informarà clarament les persones usuàries de les dades que tenen la consideració d'obligatòries o imprescindibles per rebre el servei que sol·liciten o s'ofereix a través de les Aplicacions del Sistema M7.

Finalitats del tractament de les dades personals
Les dades personals són recopilades per les Aplicacions M7 i gestionades pel Sistema M7 Interterritorial de seguretat ciutadana i urbana, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos adquirits amb les persones usuàries, atendre una sol·licitud o consulta.

Les persones usuàries accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades pels responsables amb les següents finalitats:

Recepció i remissió interterritorial a les Policies de Proximitat, de les comunicacions realitzades per les persones usuàries segons si estan o no registrades. Aquesta comunicació es pot realitzar davant d'una emergència (les predefinides a les aplicacions M7), incidències del carrer o actes informatius o de denúncia. Aquesta informació s'enviarà automàticament i es tractarà de la que s'hagi definit prèviament en el procés de registre. També s'enviarà la seva posició, el recorregut de balisa o desplaçament i les característiques de l'emergència o incidència.

Realitzar estudis estadístics de caràcter analític per a la millora de la qualitat de vida de les persones, de la seguretat ciutadana i urbana.

Remetre alertes i avisos de seguretat, en funció de les dades personals i dades de localització facilitades per les persones usuàries.

Remissió interterritorial de comunicacions d'interès per a la seguretat ciutadana a través de correu electrònic, notificacions push, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti realitzar aquesta comunicació. Aquestes comunicacions estaran relacionades amb serveis oferts pel Sistema M7 en cooperació amb les organitzacions, institucions i territoris usuaris del Sistema M7 Interterritorial de Seguretat Ciutadana i Urbana.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a les persones usuàries sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; per tant, de l'ús o usos que se'n donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament o fins que la persona usuària sol·liciti la seva eliminació.

Destinataris de les dades personals

El/la Responsable del tractament informa i garanteix expressament a les persones usuàries que les seves dades personals no seran cedides a tercers no pertanyents a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i forces de seguretat de la Unió Europea, sense haver-ne obtingut prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc dels titulars d'aquestes dades personals.

En cas que el/la Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional fora de l'àmbit de la Unió Europea, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a les persones usuàries sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, llevat que siguin les mateixes persones usuàries les que promoguin aquesta transferència d'informació pel seu propi interès i davant una situació d'emergència o incidència específica.

Dades personals de menors d'edat

Després de la publicació de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD) , a l'article 7 s'estableix que el tractament de les dades personals d'un menor d'edat únicament podrà fundar-se en el seu consentiment quan sigui major de 14 anys. De manera que un major de 14 anys podria consentir per si mateix sobre el tractament de les seves dades, però per al tractament de les dades d'un menor de 14 anys, el consentiment haurà de ser donat pel titular de la pàtria potestat o tutela.

Els menors de 14 anys podran ser persones usuàries en les condicions següents: primer amb el consentiment exprés dels seus tutors legals, segon amb la validació expressa de l'organització responsable del tractament d'aquestes dades a través dels mecanismes de control, registre i supervisió que estableix el Gestor Integral (M7Backoffice) al nucli del Sistema M7.

D'aquesta manera és possible atendre totes les persones ciutadanes sigui quina sigui la seva condició en situacions d'assetjament o altre tipus de vulnerabilitat establint els itineraris de seguretat més adequats al perfil social.

Secret i seguretat de les dades personals

EINSMER, en cooperació amb els territoris i organitzacions que participen en el Sistema M7, s'obliga a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recopilades, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d'altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades, així com per garantir que s'ha comprovat l'edat del menor i l'autenticitat del consentiment prestat, si escau, pels pares, tutors o representants legals en cooperació amb les Administracions locals i les seves Policies de Proximitat. No obstant això, a causa que EINSMER no pot garantir la integritat d'Internet ni l'absència total d'actors maliciosos o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, EINSMER s'obliga a comunicar a les persones usuàries, sense dilació indeguda, quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc pels drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s'estableix a l'article 4 del RGPD, es considera violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que comporti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d'altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel corresponsable del tractament, qui s'obliga a informar i a garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats i totes les persones a les quals faci accessible la informació.

Aquesta informació es recull en nom dels municipis i organitzacions adherides al Sistema M7. Exclusivament seran visibles organismes responsables de la gestió de l'emergència, per part de les Forces i Cossos de Seguretat i organitzacions participants, amb l'única finalitat d'incrementar l'eficiència en la gestió d'una incidència o emergència.

Drets derivats del tractament de les dades personals
Les persones usuàries de les Aplicacions M7 podran exercir, davant el corresponsable del tractament, els següents drets reconeguts en el RGPD:

Dret d'accés: És el dret de les persones usuàries a obtenir confirmació de si els responsables del tractament estan tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com, entre d'altres, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes amb elles.

Dret de rectificació: És el dret de les persones usuàries a modificar les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.

Dret de supressió: És el dret de les persones usuàries, sempre que la legislació vigent no establiixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; o hagin retirat el seu consentiment per al tractament i aquestes no comptin amb una altra base legal; es manifestin en contra del tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes a partir d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 16 anys. A més de suprimir les dades, el corresponsable del tractament -tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació- haurà d'adoptar mesures raonables per informar als altres responsables que estiguin tractant aquestes dades, de la sol·licitud de les persones interessades de suprimir qualsevol enllaç amb aquestes dades personals.

Dret a la limitació del tractament: És el dret de les persones usuàries a limitar el tractament de les seves dades personals. Per tant, tenen dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni la exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el corresponsable del tractament ja no necessiti les dades personals, les persones usuàries les necessitin per a presentar reclamacions; i quan les persones usuàries s'hagin oposat al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament es realitzi mitjançant mitjans automatitzats, les persones usuàries tindran dret a rebre del/la corresponsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre corresponsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el/la corresponsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre corresponsable.

Dret d'oposició: És el dret de les persones usuàries a què no es realitzi el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part d'EINSMER.

Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent establiexi el contrari.

Per tant, les persones usuàries podran exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita adreçada a EINSMER com a responsable del tractament, especificant:

Nom, cognoms i còpia del document d'identitat o document oficial reconegut i vàlid a la Unió Europea que acrediti la seva identificació personal. En els casos en què s'admeti la representació, també serà necessària la identificació per mitjà del mateix procediment de la persona que representa a la persona usuària, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI pot ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
Sol·licitud amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
Domicili a efectes de notificacions.
Data i signatura del sol·licitant.
Qualsevol document que acrediti la sol·licitud que formula.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es podran enviar a l'adreça següent i/o al correu electrònic:

CAN CAMPRUBI (Torre de les Roses) situada a l'interior del Parc del Canal de la Infanta de Cornellà de Llobregat, 08940 Barcelona.
Correu electrònic de contacte: DataProtectionOfficer@einsmer.com

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permetin accedir a pàgines web de tercers diferents d'EINSMER i que, per tant, no són operats per ella. Els titulars d'aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l'autoritat de control

En cas que les persones usuàries considerin que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s'estan tractant les seves dades personals, tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, a l'Estat en el qual tinguin la seva residència habitual, el seu lloc de treball o el lloc de la presumpta infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Acceptació i canvis en aquesta política de privadesa

És necessari que les persones usuàries hagin llegit i estiguin d'acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que acceptin el tractament de les seves dades personals perquè el corresponsable del tractament pugui procedir-hi de la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús de la M7APP implicarà l'acceptació de la Política de Privadesa de la mateixa.

EINSMER es reserva el dret de modificar la seva Política de Privadesa, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privadesa seran notificats de forma explícita a les persones usuàries.

Aquesta Política de Privadesa va ser actualitzada el dia 6 d'abril de 2020 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

Dades personals i de ubicació recollides

Les persones usuàries registrades poden enviar missatges d'emergència que seran rebuts per la Guàrdia Urbana i/o Policia Local del municipi participant al Sistema M7 (policies de proximitat). Aquests missatges d'emergència envien informació relativa al registre d'usuari, així com la geolocalització del mateix. Aquests missatges, si no es produeix cap incident tècnic o operatiu, són atesos telefònicament entre un i cinc minuts o presencialment entre cinc i deu minuts.

Les persones usuàries sense registrar i registrades poden realitzar trucades telefòniques que quedaran registrades en el sistema. Aquestes trucades informaran a la Policia de proximitat del municipi de la geolocalització, així com de les dades necessàries per gestionar la incidència, com ara el número de telèfon de la persona que realitza la trucada. El temps de resposta telefònica, des de qualsevol part del món, és immediat, llevat que es produeixi algun incident tècnic o operatiu.

En cas que un usuari faci ús de forma fraudulenta de les Aplicacions M7, la Policia, i únicament aquesta, podrà accedir a dades com ara l'historial de trucades i la ubicació Wi-Fi o GPS per poder posar fi a la mala utilització de qualsevol de les Aplicacions M7. També podran accedir a aquestes dades els serveis d'emergència en cas que considerin que l'usuari de l'aplicació es troba en una situació que posa en perill la seva vida o integritat física, o la de tercers, a fi de prestar una assistència ràpida i efectiva.

Recomanem que l'usuari revisi periòdicament la política de privadesa de la M7APP per assegurar-se que està informat sobre les actualitzacions i canvis que s'hi realitzin.

Aquesta política de privadesa va ser actualitzada per última vegada el 6 d'abril de 2020 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

Dades personals i de localització recollides

Les persones usuaris registrades poden enviar missatges d'emergència que seran rebuts per la Guàrdia Urbana i/o Policia Local del municipi participant en el Sistema M7 (policies de proximitat). Aquests missatges d'emergència envien informació relativa al registre d'usuari, així com la geolocalització del mateix. Aquests missatges, si no es produeix cap incident tècnic o operatiu, són atesos telefònicament entre un i cinc minuts o presencialment entre cinc i deu minuts.

Les persones usuaris sense registrar i registrades poden realitzar trucades telefòniques que quedaran registrades en el sistema. Aquestes trucades informaran a la Policia de proximitat del municipi de la geolocalització, així com de les dades necessàries per gestionar la incidència, com ara el número de telèfon de la persona que realitza la trucada. El temps de resposta telefònica, des de qualsevol part del món, és immediat, llevat que es produeixi algun incident tècnic o operatiu.

En cas que un usuari faci ús de forma fraudulenta de les Aplicacions M7, la Policia, i únicament aquesta, podrà accedir a dades com ara l'historial de trucades i la ubicació Wi-Fi o GPS per posar fi al mal ús de qualsevol de les Aplicacions M7. També podran accedir a aquestes dades els serveis d'emergència en cas que considerin que l'usuari de l'aplicació es troba en una situació que posa en perill la seva vida o la d'una persona propera a ell.

Tant les persones usuaris registrades com les no registrades poden enviar informació sobre incidències de diverses tipologies a la Policia Local del municipi. Aquesta informació inclou dades de geolocalització, fotografia o vídeo, text i qualsevol altre tipus d'informació que voluntàriament l'usuari decideixi enviar. La informació, classificada segons la seva tipologia, serà tractada per ordre de prioritat. Els serveis prioritaris seran tractats entre cinc i deu minuts després de rebre la petició de l'usuari i els de prioritat baixa seran tractats en les pròximes hores o dies després de la recepció de la petició. El temps de resposta seran els indicats, llevat que es produeixi algun incident tècnic o operatiu.

Només les persones usuaris correctament registrades i validades -o donades d'alta en protocols especials- poden enviar missatges d'emergència predefinits. No obstant això, no és obligatori estar registrat per enviar una incidència a un o diversos territoris participants en el Sistema M7. Les persones usuaris no identificades podran rebre resposta a les seves comunicacions.

Les policies de proximitat enviaran informació cap a les persones usuaris en cas d'emergències i avisos locals importants, com ara alertes per temporal, talls per accidents de trànsit i similars, mitjançant el correu electrònic facilitat en el moment del registre o mitjançant missatgeria PUSH proporcionada pels serveis de la plataforma utilitzada. Aquests avisos poden ser locals o interterritorials i/o condicionats al perfil o rol social que correspon a cada una de les persones usuaris.

El Sistema M7 recollirà la informació corresponent al codi postal o geolocalització per proporcionar la informació, a les persones usuaris, corresponent al municipi on es trobi.

Quan les persones usuaris envien un missatge d'emergència, s'activa el Mode Balisa. La policia de proximitat podrà seguir els moviments del dispositiu mòbil intel·ligent que conté la M7APP. És molt útil en situacions crítiques. En estricte compliment de la Llei Oficial de Protecció de Dades (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals LOPD-GDD), mai sabrem la seva posició si no es produeix l'enviament d'un Missatge d'Emergència. Per la seva seguretat, només podrà finalitzar el rastreig la Guàrdia Urbana / Policia Local que rep l'emergència, en el moment que comprovi que vostè està fora de perill.

Per què necessitem permisos de localització (ubicació) i permís de localització en segon pla?
La geolocalització de la ubicació de les persones usuaris no serà possible sense el seu consentiment. La seva geolocalització només es pot activar quan envien una emergència o incidència des de la M7APP o quan, si estan inscrites en protocols especials, sol·liciten la cerca d'una persona a les policies de proximitat. Recordant que les persones usuaris que no estiguin correctament registrades i validades no podran enviar un missatge d'emergència predefinit a les policies de proximitat.

En moments crítics, la geolocalització de les persones usuaris pot ser vital per a la seva seguretat i de tercers. Aquesta geolocalització només es produeix amb el consentiment exprés de les persones usuaris.

Els casos en què les policies de proximitat requereixen la ubicació de les persones usuaris són:
Utilitzant l'opció de trucada telefònica d'emergència des de la M7APP.
Premenent l'enviament d'un missatge d'emergència des de la M7APP.
Quan les persones usuaris es troben en territoris diferents al de la seva residència habitual.
En aquests casos, el Sistema M7 enviarà una balisa de posició constantment des del dispositiu mòbil intel·ligent smartphone.

Quan s'envia una incidència...

Quan es comunica una incidència -rang diferent de tractament a les emergències-, el SistemaM7 la geolocalitzarà. Però també, les persones usuaris podran seleccionar la ubicació d'aquesta incidència manualment. En aquests casos no és necessari enviar la localització de les persones usuaris en segon pla.

En els casos en què les persones usuaris envien una alerta preventiva

És un tipus d'alerta que recull la ubicació en segon pla des que les persones usuaris l'inicien fins que la finalitzen. Les persones usuaris decideixen la seva durada i el destí de l'alerta en el supòsit de no arribar a temps per cancel·lar-ne l'enviament.

Si finalitzat el temps programat perquè l'Alerta s'activi; si no per les raons que siguin, no s'anul·la l'enviament de l'alerta preventiva, la informació de la localització de les persones usuaris serà enviada als destinataris o persones destinatàries que prèviament hagin estat programats:

Al departament de policia o policia municipal del seu municipi.
A altres usuaris o grups d'usuaris que prèviament hagin estat vinculats a aquest servei: familiars, amics, serveis de seguretat privada, altres grups de persones o persones usuaris.
El servei d'alertes preventives posa a disposició de la ciutadania noves formes de seguretat col·laboratives.

Sobre el Protocol de Localització de Persones Vulnerables (PLPV)

Aquest mode està pensat per facilitar la localització de persones en situació de vulnerabilitat. Qualsevol de nosaltres pot trobar-se en aquesta situació sigui puntual o permanent.

Pot tractar-se de persones amb una determinada incapacitat, menors tutoritzats, professionals en una situació de risc, cooperants en accions internacionals, voluntaris de grups de risc, etc.

Aquest mode només es pot activar prèvia sol·licitud a les administracions locals o policies de proximitat i per:

Tutors legals de la persona a la qual se la localitza.
L'autorització escrita i expressada prèviament de les persones que han sol·licitat disposar d'aquest servei.
Per a aquest registre existeix un procediment senzill i segur que cal sol·licitar a les policies de proximitat dels municipis participants o altres departaments municipals competents.

Sobre la funció "Modo Agente" (Mode Agent)

El Modo Agente (Mode Agent) és d'ús exclusiu per als agents de policia i professionals de la seguretat. Aquest mode permet als agents de policia enviar la seva localització en segon pla de forma constant i planificar actuacions policials.

Juntament amb les dades de latitud i longitud, es recullen altres dades vitals per identificar l'usuari i opcionals (prèviament indicats en el registre) si les persones poden necessitar serveis especials tant mèdics com policials.

Tornem a recordar que les dades de registre pertanyen als propis usuaris del Sistema M7. La finalitat del seu ús és exclusivament millorar la seguretat individual i col·lectiva de les persones, així com la qualitat de vida a les nostres ciutats. Les seves dades seran transferides només amb l'enviament d'una incidència o emergència, i seran tractades amb rigor i corresponsabilitat entre totes les parts participants. Es transfereixen entre territoris i institucions només quan és imprescindible i per atendre l'emergència d'una persona que lliurement la sol·licita.

El Sistema M7 garanteix la màxima seguretat en la seva custòdia, el rigor en el seu ús i la no comercialització d'una informació d'aquesta naturalesa. La custòdia d'aquesta informació permet la transferència interterritorial d'aquesta informació amb l'única missió d'ajudar les persones en situacions crítiques o d'emergència, sigui quina sigui la seva condició.

Les persones ciutadanes estan d'aquesta manera empoderades en la gestió de la seguretat ciutadana i urbana fomentant la coresponsabilitat entre la ciutadania.

Permisos especials de l'aplicació

Els serveis anteriorment descrits requereixen permisos especials que s'indiquen a continuació i que les persones usuaris hauran d'acceptar per permetre que la Policia de proximitat pugui gestionar les seves sol·licituds d'ajuda, informació o assistència.

Els permisos de localització sol·licitats per al funcionament del servei són:
FINE LOCATION: Localització precisa, per obtenir la localització el més precisa possible en el cas que les persones usuaris sol·licitin ajuda.
COARSE LOCATION: Localització no precisa, per ubicar les persones usuaris de forma aproximada si no es pot localitzar de forma precisa.
BACKGROUND LOCATION: Localització en segon pla, quan l'aplicació no és visible, en els casos de sol·licitud d'emergències.

Sobre el Registre de les persones usuaris, el seu compte i la seva contrasenya

No s'ha de revelar la informació que figura al seu compte a terceres persones. Tant per la seva seguretat com per la del nostre propi procediment de seguretat. Per tant, serà responsable de totes les accions que tinguin lloc com a conseqüència de l'accés a la informació mitjançant la seva identificació. Tindrem dret a desactivar el seu compte parcial o totalment si considerem que incompleix les condicions d'ús que hem establert.

En el cas que vostè sospiti o conegui veritablement que una altra persona suplanta la seva identitat, cal restablir immediatament les mesures de seguretat pertinents.

Termes i condicions generals d'ús

EINSMER, SL, d'ara endavant EINSMER, és una companyia registrada a Espanya amb CIF B61808127 i domicili social a la Torre modernista denominada CAN CAMPRUBI o Torre de les Roses situada a l'interior del Parc del Canal de la Infanta de Cornellà de Llobregat, 08940 Barcelona.

És responsable de la creació i el desenvolupament del Sistema M7 de seguretat ciutadana i urbana i de les Aplicacions M7 (d'ara endavant, també M7 Citizen Security), amb la finalitat principal de millorar i facilitar l'accés a determinats serveis públics de seguretat ciutadana, urbana i de mobilitat, de manera que qualsevol persona, independentment del seu idioma, origen o capacitats auditives o vocals pugui comunicar a les Polícies de Proximitat una emergència, informació, dada o notícia sobre un acte delictiu o incidència de seguretat relativa a la seva integritat, la de tercers o del seu entorn urbà, en la qual es consideri víctima o testimoni.

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i la utilització de les Aplicacions M7. EINSMER es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de les Aplicacions M7 i dels Continguts i Serveis que en elles puguin estar incorporats. Les persones usuaris reconeixen i accepten que en qualsevol moment EINSMER pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren a les aplicacions M7 (M7APP) o l'accés als mateixos.

L'accés i/o ús de les Aplicacions M7 és totalment voluntari i atribueix a qui ho realitza la condició de persona usuària. Totes les persones usuaris accepten, des del mateix moment en què accedeixen a les Aplicacions M7, sense cap mena de reserva, el contingut de les presents instruccions i requisits, així com, en el seu cas, les condicions o instruccions particulars que puguin complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit. En conseqüència, les persones usuaris hauran de llegir detingudament totes les condicions abans de l'accés i de la utilització de qualsevol servei del Sistema M7 sota la seva entera responsabilitat.

L'accés a les Aplicacions M7 per part de les persones usuaris té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que les persones usuaris hagin de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat de l'import de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagin contractat les persones usuaris.

Les Aplicacions M7 estan dirigides a qualsevol persona amb residència permanent o temporal en aquells territoris o organitzacions on es troba implementat el Sistema M7. EINSMER no assegura que les Aplicacions M7 compleixin amb legislacions d'altres països no vinculats al Sistema M7, ja sigui total o parcialment. Si les persones usuaris resideixen o tenen el seu domicili en un altre lloc i decideixen accedir i/o navegar per la M7APP ho faran sota la seva pròpia responsabilitat, hauran de garantir que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local que els és aplicable, no assumint EINSMER cap responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.

Accés i ús

EINSMER informa que tant l'accés com l'ús de les Aplicacions M7 i tots els subdominis i directoris inclosos en aquestes, així com els Serveis o Continguts que es puguin obtenir a través d'elles, estan subjectes als termes que es detallen en aquest document.

EINSMER farà tot el possible per al bon funcionament de les Aplicacions M7, però no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a les Aplicacions M7 no sigui interromput o estigui lliure d'errors.

Tampoc es responsabilitza ni garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través de M7APP estigui lliure d'errors o causi danys al sistema informàtic (programari i maquinari) de les persones usuaris. En cap cas, EINSMER serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i ús de les Aplicacions M7, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus, entre d'altres causes.

EINSMER tampoc es responsabilitza dels danys que puguin ocasionar-se a les persones usuaris per un ús inadequat de les Aplicacions M7. En particular, no es responsabilitza de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que puguin ocórrer.

Si les consideracions detallades en aquest document no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús de les Aplicacions M7. Qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts inclosos en ell implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text. En correspondència amb el que disposa l'article 3 de la LPAC, l'article 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, on es regula el consentiment per al tractament de dades de menors d'edat, no podran accedir al Sistema M7 els menors de 16 anys sense el consentiment i l'assistència del pare, mare, tutors o representants legals.

Modificacions del seu contingut

EINSMER es reserva el dret a, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, realitzar canvis en el Sistema M7 amb l'objecte de modificar, corregir, actualitzar, afegir o eliminar algun dels seus continguts, estructura, disseny, serveis o condicions d'accés.

EINSMER realitza totes les accions necessàries per evitar errors i/o alteracions que impedeixin el correcte ús del servei i, en cas que es produeixin, de reparar-los o actualitzar-los el més aviat possible, no podent garantir-ne la inexistència, ni que la totalitat del contingut de la informació subministrada es trobi permanentment actualitzat.

Les informacions i serveis que ofereixen s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, és necessari que comprovi la seva vigència i exactitud.

Les condicions i termes que es recullen en el present document poden variar sense notificació o comunicació prèvies, per la qual cosa l'animem a que els revisi quan visiti de nou les Aplicacions M7.

Responsabilitat de les persones usuaris

Les persones usuaris s'obliguen a utilitzar els serveis i continguts que els proporciona el Sistema M7 d'acord amb la legislació vigent i als principis de bona fe i usos acceptats i a no contravenir amb la seva actuació a través de tots dos la seguretat pública. Per tant, queda prohibit tot ús amb finalitats il·lícites o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar i/o sobrecarregar, de qualsevol forma, la utilització i normal funcionament de les Aplicacions M7, o bé, que directa o indirectament atemptin contra el mateix o contra qualsevol tercer. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferts per les Aplicacions M7 sense que sigui contrari al que disposen les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les Aplicacions M7.
La veracitat i legalitat de les informacions proporcionades per les persones usuaris en els formularis estesos per EINSMER per a l'accés a certs Continguts o Serveis oferts per les Aplicacions M7. En tot cas, l'usuari notificarà de forma immediata a EINSMER sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, extraviament o accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb l'objectiu de procedir a la seva cancel·lació immediata.

Pel que fa al registre, compte i contrasenya: Les persones usuaris no han de revelar la informació que figura en el seu compte a terceres persones, per raons de seguretat i del nostre propi procediment de seguretat. Per tant, serà responsable de totes les accions que tinguin lloc com a conseqüència de l'accés a la informació mitjançant la seva identificació. Tindrem el dret de desactivar total o parcialment el seu compte si considerem que incompleix les condicions d'ús que hem establert. Si sospita o té coneixement cert que una altra persona suplanta la seva identitat, ha de restablir immediatament les mesures de seguretat pertinents.

EINSMER es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la Llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a criteri seu, no resultin adequats.

Així mateix, queda prohibit la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts de les Aplicacions M7 llevat d'autorització prèvia dels seus titulars o quan això sigui permès per la Llei.

Està prohibit respecte dels continguts abans detallats, qualsevol utilització comercial o publicitària, diferent de l'estric­tament permesa, en el seu cas, i la vulneració, en general, de qualsevol dret derivat dels mateixos.

Les persones usuaris seran les úniques responsables de l'ús de les Aplicacions M7 i del compliment d'aquestes condicions generals en la seva totalitat. En conseqüència, l'usuari s'obliga a custodiar i no divulgar, amb caràcter d'informació pròpia personal, quan en tingui, les seves claus d'accés, contrasenyes o dades similars assignades per a accedir a qualsevol servei. Serà responsable directa o indirectament de qualsevol dany i perjudici de tota mena derivat del mal ús realitzat per ell mateix o per tercers, considerant-se aquest produït com a conseqüència de la seva negligència, i respondrà de tots els danys i perjudicis, així com dels que puguin patir les Aplicacions M7, el seu òrgan responsable i els òrgans o unitats gestores.

Qualsevol infracció d'aquestes condicions generals pot donar lloc a l'exercici de qualsevol acció judicial o extrajudicial que correspongui contra l'usuari.

Política d'enllaços

Les condicions que han de complir les persones usuaris que vulguin establir un hipervincle entre el seu lloc web i/o la seva aplicació mòbil (app) amb les aplicacions M7 són les següents:

El hipervincle es permet exclusivament en les condicions aquí establertes.

En cap cas es podrà entendre que EINSMER autoritza l'enllaç o que ha supervisat o assumit de cap manera els serveis o continguts oferts per la pàgina web/app des de la qual es produeix l'enllaç.

No es podran fer manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i serveis de les aplicacions M7.

Queda expressament prohibit la creació de qualsevol tipus d'entorn de navegador o de contorn al voltant de les pàgines tant del lloc web com de l'aplicació de comunicació.

No es podran incloure continguts contraris als drets de tercers, ni contraris a la moral i les bones costums acceptades, ni continguts o informacions il·lícites, a la pàgina web des de la qual s'estableixi l'enllaç.

L'existència d'un enllaç entre un lloc web i/o app i les aplicacions M7 no implica l'existència de relacions entre EINSMER i el propietari d'aquestes, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts i serveis.

Es informa que les aplicacions M7 poden posar a disposició de les persones usuaris mitjans d'enllaç (com ara, entre d'altres, enllaços, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten a les persones usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per ajuntaments i policies de proximitat.

La instal·lació d'aquests enllaços a les aplicacions M7 té per objecte facilitar a les persones usuaris la cerca i accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se una suggerència, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

EINSMER no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços.

EINSMER en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprovarà, examinarà ni farà propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

EINSMER no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se per l'accés, ús, qualitat o legalitat dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per EINSMER i que estiguin enllaçats a les aplicacions M7.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

EINSMER no garanteix ni es fa responsable, en cap cas, dels següents fets i continguts, ni de qualsevol dany o perjudici que pugui derivar-se dels mateixos:

Falta de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i funcionament efectiu de les aplicacions M7 i/o dels seus serveis i de l'actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinència, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, qualsevol que sigui la causa, i les dificultats o problemes tècnics o de qualsevol altra naturalesa en què tinguin el seu origen aquests fets.

La transmissió o existència de virus, altres elements o programes perjudicials per a l'equip de les persones usuaris que puguin afectar-les, com a conseqüència de l'accés, ús o examen del lloc, o que puguin produir alteracions en els seus documents electrònics o fitxers.

L'ús il·lícit, negligent, fraudulents, suplantant la personalitat d'un tercer o contrari al contingut d'aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment admesos o a la seguretat pública, de les aplicacions M7, dels seus serveis i continguts, per part de les persones usuaris.

Les vulneracions o infraccions que tercers realitzin de les lleis, usos o costums vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contracte, drets d'intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre d'altres, de tercers.
Vicis o defectes dels continguts i/o serveis als quals s'accedeixi a través de les aplicacions M7.

Per la recepció, emmagatzematge, obtenció, difusió o transmissió per part de les persones usuaris dels continguts de les aplicacions M7.

Pel coneixement de qualsevol informació que puguin tenir o utilitzar terceres persones no autoritzades sobre les característiques i circumstàncies de l'ús dels continguts i serveis de les aplicacions M7 per part de les persones usuaris.

En la màxima mesura permesa per la llei aplicable, l'ús dels serveis i de qualsevol contingut posat a disposició està sota la seva pròpia responsabilitat i exclou totes les condicions, garanties, representacions o altres termes que puguin ser aplicables als serveis, ja sigui expressa o implícitament. No serem responsables davant seu de la pèrdua o danys que puguin sorgir en relació amb l'ús que vostè vulgui fer dels serveis que ofereixen les aplicacions M7. En el cas que vostè sigui portador de serveis amb finalitats comercials, no acceptarem cap responsabilitat per qualsevol pèrdua directa o indirecta en la seva activitat empresarial.

Cap d'aquestes condicions d'ús limita o exclou els seus drets legals com a consumidor o la nostra responsabilitat derivada de les reclamacions.

Reclamacions

No dubti a presentar una reclamació i posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'adreça o el correu electrònic següents:

CAN CAMPRUBI o Torre de les Roses situada a l'interior del Parc del Canal de la Infanta Carlota de Cornellà de Llobregat, 08940 Barcelona.
Correu electrònic de contacte: DataProtectionOfficer@einsmer.com

A menys que s'indiqui expressament el contrari, aquestes condicions d'ús reflecteixen l'acord complet entre vostè i nosaltres en relació amb l'ús dels serveis de les aplicacions M7. A més, substitueixen qualsevol possible acord verbal o compromís anterior entre les dues parts.

Nosaltres podem cedir, subcontractar o transferir qualsevol dels nostres drets i obligacions a qualsevol organisme, sempre que no afecti substancialment els seus drets reflectits en aquestes condicions d'ús. Vostè no podrà cedir o transferir les seves obligacions segons aquestes mateixes condicions a cap altra persona, llevat que ho acordi primerament amb nosaltres per escrit. No actuar en un moment donat contra vostè no ens impedirà fer-ho posteriorment.

Aquestes condicions d'ús es regeixen pel dret estatal i internacional, i els canvis en aquestes condicions sempre li seran comunicats. Si us plau, en cas de dubte, posi's en contacte amb nosaltres a l'adreça de correu indicada anteriorment.

Danys i perjudicis

L'accés a les aplicacions M7, així com l'ús que es pugui fer de la informació continguda en elles, són responsabilitat exclusiva de les persones usuaris.

EINSMER no es farà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d'aquest accés o ús de la informació, excepte totes aquelles accions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a les quals s'hagi de sotmetre l'exercici estricte de les seves competències. Tampoc pot garantir que l'accés no es vegi interromput o que el contingut o programari al qual es pugui accedir estigui lliure d'errors.

Aquest organisme no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a les persones usuaris per la utilització de les informacions contingudes en les aplicacions M7 en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, tramitació o resolució de procediments administratius o judicials.

Amb l'objectiu de no causar efectes indesitjats, aquestes informacions s'han de contrastar amb les unitats, centres o organismes competents. En el cas que hi hagi contradicció entre la informació proporcionada a través de les aplicacions M7 i la mostrada pels organismes competents, prevaldrà en tot cas aquesta última. A més, EINSMER no es fa responsable, en cap cas, de les conseqüències que puguin derivar-se de la utilització per part de l'usuari d'una informació proporcionada per les aplicacions M7 que sigui errònia.

En qualsevol cas, la informació i continguts de la M7APP no podran ser invocats en processos contradictoris amb l'administració pública, no assumint-se cap responsabilitat per les discrepàncies que puguin existir entre la informació i continguts oferts per l'òrgan competent i la publicació electrònica que tingui lloc a les aplicacions M7.

Continuïtat en la prestació del servei

D'acord amb el que disposa la LPAC i l'article 11 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, quan un òrgan competent hagi ordenat, en exercici de les competències que legalment tingui atribuïdes, que s'interrompi la prestació d'un servei de la societat de la informació o la retirada de determinats continguts provinents de prestadors establerts a la Unió Europea, i per a això calgui la col·laboració dels prestadors de serveis d'intermediació, aquest òrgan podrà ordenar als citats prestadors que suspenguin el corresponent servei d'intermediació utilitzat per a la provisió del servei de la societat de la informació o dels continguts de la qual s'hagi ordenat respectivament la interrupció o retirada.

D'altra banda, d'acord amb el que disposa la pròpia LPAC i la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (d'ara endavant LRJSP), que en el seu article 34 apartat primer s'estableix que no seran indemnitzables els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s'hagin pogut preveure o evitar segons l'estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de producció d'aquells, tot això sense perjudici de les prestacions assistencials o econòmiques que les lleis puguin establir per aquests casos.

Falsa denúncia

Mitjançant aquest document també s'informa que els articles 456 i 457 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal castiguen amb penes de presó o multa aquells que, amb coneixement de la seva falsedat o temerari menyspreu cap a la veritat, imputin a alguna persona fets que, de ser certes, constituirien una infracció penal, si aquesta imputació es fes davant d'un funcionari judicial o administratiu que tingui el deure de procedir a la seva averiguació, així com aquells que davant aquests funcionaris simulen ser responsables o víctimes d'una infracció penal o denuncien una inexistència.

S'informa igualment que la persona que ha estat denunciada falsament podrà, a la seva vegada, denunciar o querellar-se per injúries o calúmnies contra qui va formular la falsa denúncia.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del Sistema M7 Interterritorial de Seguretat Ciutadana i Urbana (També M7 Citizen Security), de les aplicacions M7, el seu disseny gràfic i els codis que conté, són titularitat d'EINSMER, llevat que s'indiqui una altra cosa. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres, llevat que sigui per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual dels mateixos. Tots els signes i marques distintius de qualsevol classe continguts a les aplicacions M7 estan protegits i reservats per la llei.

La ubicació no autoritzada de la informació continguda a les aplicacions M7, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del titular, podran donar lloc a l'exercici de les accions legals corresponents, i en el seu cas, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

Termes del Servei

Mitjançant aquesta aplicació de comunicació, l'usuari pot informar a la Policia de Proximitat de situacions d'inseguretat o emergència compreses en les situacions predefinides en el Sistema M7 de seguretat ciutadana i urbana.

La notificació serà processada i enviada a les Policies de Proximitat competents a la zona on es trobi l'usuari. Aquest rebrà notificacions dels canvis d'estat que es produeixin en la notificació enviada.

A la Policia de Proximitat que tingui a càrrec l'atenció de la notificació, se li facilitaran les dades personals i sanitàries que els usuaris hagin proporcionat voluntàriament per a una millor prestació del servei, a més de la ubicació del dispositiu mòbil intel·ligent des del qual s'ha generat l'alerta, si aquest servei està disponible, i els fitxers multimèdia que l'usuari hagi afegit a l'alerta.

Així mateix, la Policia de Proximitat competent podrà posar-se en contacte amb la persona designada per l'usuari com a persona de contacte en cas de necessitat per a la resolució del cas.

Es tracta d'un canal addicional d'atenció, donant a l'usuari la possibilitat de continuar utilitzant els canals habituals com ho feia fins ara.

A més, les aplicacions M7 incorporen les següents funcionalitats:

Enviament de fotos i vídeos: Els usuaris registrats podran enviar directament des dels seus dispositius mòbils intel·ligents fotos i vídeos associats a una alerta emesa. Aquests elements multimèdia podran ser inclosos en les actuacions policials i administratives.

Sistema de balisa: Quan un usuari envii una alerta a través de l'aplicació M7APP, tindrà l'opció que l'aplicació mòbil enviï periòdicament la seva posició durant el temps que l'alerta estigui activa. Per a això, l'usuari haurà d'habilitar expressament aquesta opció en el moment d'enviar l'alerta. Per poder activar l'opció de seguiment d'alertes actives, els usuaris hauran d'habilitar els serveis de localització a l'aplicació M7APP en el seu dispositiu mòbil intel·ligent.

Alerta preventiva: La M7APP permet que la posició d'un usuari (protegit) sigui enviada a un tercer, que pot ser un altre usuari registrat a la M7APP amb l'aplicació instal·lada en el seu dispositiu mòbil intel·ligent o bé una entitat pública encarregada de la protecció de la seguretat ciutadana. En cas que un usuari seleccioni un destinatari, haurà d'indicar l'usuari vinculat a aquest contacte escollit per a actuar com a receptor de la seva ubicació.

Notificacions push: Aquesta funció permet enviar un missatge per part de l'Ajuntament o de la Policia de Proximitat a tots els usuaris de les aplicacions M7 que es trobin dins d'una zona concreta. Quan un usuari accedeix a una zona on està activada l'enviament d'un avís amb ubicació, rebrà una notificació de la M7APP al seu telèfon mòbil. Per llegir el missatge complet, el ciutadà haurà d'accedir a l'aplicació i tenir els serveis de localització activats.

Botó SOS o d'emergència: Aquesta funcionalitat està dirigida a la protecció de col·lectius en situació de risc. Els membres d'aquests col·lectius podran afegir el "widget" de la M7APP a la pantalla d'inici del seu dispositiu mòbil de manera que l'accés i l'ús sigui el més fàcil i senzill possible. En cas de necessitat davant d'una situació de risc, els usuaris només han de prémer sobre el botó/widget i automàticament, de manera desatendida i discreta, el sistema enviarà una emergència a la Policia de Proximitat corresponent al municipi on es trobin.

Ús de cookies i del fitxer d'activitat

L'accés a les aplicacions M7 pot implicar l'ús de cookies. Les cookies són fitxers enviats al navegador mitjançant un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats dels usuaris durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb els usuaris i els seus ordinadors personals, i per si mateixes no proporcionen dades personals dels usuaris.

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba el lloc web reconegui el navegador web utilitzat pels usuaris per facilitar la navegació. També s'utilitzen per mesurar l'audiència i els paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades. Els usuaris tenen la possibilitat de configurar el seu navegador per rebre un avís de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions i els manuals del vostre navegador per obtenir més informació. No és necessari permetre la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web per utilitzar-lo.

Les cookies utilitzades tenen caràcter temporal i únicament es fan servir per fer més eficaç la seva transmissió posterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recopilar informació de caràcter personal.

Les cookies que permeten identificar una persona són considerades dades personals. Per tant, els mateixos seran sotmesos a la Política de Privadesa descrita anteriorment. En aquest sentit, l'ús de les mateixes requerirà el consentiment dels usuaris. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

cookies pròpies

Són aquelles cookies que s'envien a l'ordinador personal o dispositiu mòbil intel·ligent dels usuaris i gestionades exclusivament per EINSMER per al millor funcionament de les aplicacions M7. La informació recopilada s'utilitza per millorar la qualitat de les aplicacions M7, el seu contingut i l'experiència dels usuaris. Aquestes cookies permeten reconèixer els usuaris com a visitants recurrents de les aplicacions M7 i adaptar el contingut per oferir-los continguts que s'ajustin a les seves preferències. L'entitat o entitats encarregades de subministrar les cookies podran cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

cookies de xarxes socials

Les aplicacions M7 incorporen plugins de xarxes socials, que permeten accedir-hi des del lloc web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials es poden emmagatzemar en el navegador dels usuaris. Els titulars d'aquestes xarxes socials tenen les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. Els usuaris han de consultar-los per informar-se sobre aquestes cookies i, si s'escau, sobre el tractament de les seves dades personals. Només a títol informatiu, s'indiquen a continuació els enllaços on es poden consultar aquestes polítiques de privadesa i/o de cookies:

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

Desactivar, rebutjar i eliminar cookies

Els usuaris poden desactivar, rebutjar i eliminar les cookies, total o parcialment, instal·lades en el seu dispositiu mòbil intel·ligent mitjançant la configuració del seu navegador. En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden variar d'un navegador d'Internet a un altre. Per tant, els usuaris han de consultar les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que estiguin utilitzant. En cas de rebutjar l'ús de les cookies, total o parcialment, podran seguir utilitzant el lloc web, tot i que podrien tenir limitada l'utilització de determinades funcionalitats del mateix.

Canvis en la Política de cookies

És possible que la Política de cookies de M7APP canviï o s'actualitzi, per això és recomanable que els usuaris revisin aquesta política cada vegada que accedeixin al lloc web per tal d'estar adequament informat sobre com i per a què fem servir les cookies.

Adreces IP

Els servidors del Sistema M7 poden detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats pels usuaris. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador personal o dispositiu mòbil intel·ligent quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades per obtenir mesures purament estadístiques que permetin conèixer el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de les visites, el punt d'accés, etc.

Seguretat

La M7APP utilitza tècniques de seguretat de la informació acceptades a la indústria, com ara firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, amb l'objectiu d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per assolir aquests objectius, els usuaris accepten que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, qualsevol procés que comporti la introducció de dades de caràcter personal, amb menció especial si són de nivell alt (violència de gènere, estat de salut, lesions, etc.), serà sempre transmès mitjançant protocol de comunicació segura (SSL, TLS, etc.) de manera que cap tercer no autoritzat tingui accés a la informació transmesa electrònicament.

EINSMER M7